MP37 "Pozytywka"
Misja i wizja
„Nie porównuj dziecka z innym dzieckiem,
ale każde dziecko z samym sobą.”
- Pestalozzi

MISJA Miejskiego Przedszkola Nr 37 w Zielonej Górze:

„NASZE PRZEDSZKOLE POMAGA RODZICOM W ODKRYWANIU I WYKORZYSTYWANIU TWÓRCZYCH UZDOLNIEŃ DZIECKA.”


Przy tworzeniu i realizowaniu wizji naszego przedszkola chcemy nadać sens i znaczenie słowom G.Vico: „Wszystko, co najważniejsze dla życia człowieka zdarza się w jego pierwszych sześciu latach (...)”

Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie:
• szanujemy godność osobistą każdego człowieka,
• zapewniamy wszechstronny, radosny rozwój wszystkim wychowankom,
• traktujemy każde dziecko życzliwie, indywidualnie i podmiotowo,
• prowadzimy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących,
• dążymy do stworzenia warunków zapewniających wszystkim poczucie bezpieczeństwa,
• zachęcamy dzieci do poszukiwania prawdy, dobra i piękna,
• oferujemy ciekawe formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zapewniając partnerstwo, dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację,
• zapewniamy dobrze przygotowaną, stale doskonalącą swoje zawodowe umiejętności, życzliwą kadrę,
• wykorzystujemy nowoczesne metody kierowania i zarządzania placówką.