MP37 "Pozytywka"
[ZPWSE] Pracownia plastyczna "Mali plastusie"
Pracownia Plastyczna - rozwijająca talent plastyczny, wyobraźnię, zdolności manualne, a przede wszystkim dająca duuużą radość dzieciakom i instruktorkom, którymi są: p. Agnieszka Draczyńska-Mania i Agnieszka Jagodzińska. Nasze nauczycielki wraz z małymi artystami odniosły już wiele sukcesów i wygrały wiele prestiżowych konkursów plastycznych.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, ich chęciom wyżycia się manualnego, oddawania się naturalnemu odruchowi fantazji, postanowiłyśmy stworzyć dzieciom optymalne warunki dla działalności twórczej, organizując w naszym przedszkolu pracownię plastyczną. Potrzeba ekspresji własnych przeżyć i wzruszeń znajduje w działalności plastycznej dziecka duże możliwości zaspokojenia. Umiejętność wypowiadania się w rysunku, malarstwie, w konstruowaniu przestrzennym wpływa wielostronnie na rozwój dziecka. Brałyśmy pod uwagę głównie możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych i w małych grupkach dla dzieci wykazujących uzdolnienia plastyczne, oraz dzieci z deficytami.

Inspirując dzieci do twórczej ekspresji plastycznej, umożliwiamy im wyrażanie przeżyć, których nie mogłyby wyrazić słowami, stwarzamy warunki pomagające dzieciom stopniowo opanowywać własne myśli i uczucia. Zachęcając dzieci do brania udziału w konkursach plastycznych, wystawach, przełamujemy bariery nieśmiałości, budzimy wiarę dziecka we własne możliwości, jednocześnie wzbogacamy dziecięce doświadczenia plastyczne. W pracowni dzieci mają możliwość swobodnego manipulowania wszelkiego rodzaju rekwizytami, gałgankami, wytworami przyrody, masami plastycznymi, farbami, papierami o różnej grubości i fakturze, co z jednej strony, sprawia im niebywałą frajdę, z drugiej zaś wzbogaca wiedzę dzieci o możliwościach wykorzystania różnorodnych środków i technik w zabawach plastycznych.

Zajęcia w pracowni plastycznej odbywają się dwa razy w tygodniu, w wymiarze jednej godziny dydaktycznej, w formie zabaw i zajęć zespołowych i indywidualnych. Uczestniczą w nich chętne dzieci 5 i 6 – letnie, wykazujące uzdolnienia plastyczne, a także dzieci z trudnościami (leworęczne, nadpobudliwe. nieśmiałe).

Cele ogólne kółka plastycznego
• Wyzwalanie twórczej postawy i inicjatywy dziecka.
• Pobudzanie i pogłębianie uczuć i doznań estetycznych.
• Rozwijanie zdolności emocjonalnego przeżywania wartości.
• Wzmacnianie u dzieci naturalnego odruchu tworzenia.
• Rozbudzanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
• Przełamywanie oporów, niechęci u dzieci mających trudności w twórczym kreowaniu siebie.

Uczestnicząc w pracach kółka plastycznego dziecko uczy się:
• Wyrażać w pracy plastycznej swoje emocje.
• Wykazywać się twórczą postawą.
• Wychodzić z inicjatywą.
• Projektować, tworzyć i przeżywać własne dzieło.
• Kreować własne dzieło bez pomocy dorosłego.
• Stosować w zabawie plastycznej różne techniki.
• Tworzyć swoje dzieło pewnie i odważnie.
• Wypowiadać się na temat swojej pracy.
• Manipulować umiejętnie środkami plastycznymi.
• Doprowadzać pracę do końca.
• Oceniać obiektywnie swoją pracę i kolegów.
• Wrażać swój stosunek do dzieła plastycznego.
• Dostrzegać piękno w otoczeniu.
• Wierzyć w swoje możliwości.
• Współdziałać w zespole – wspólnie uzgadniać treść pracy, planować, dzielić pracę i wybierać niezbędne materiały.
• Wykazywać się inicjatywą i inwencją w spontanicznej zabawie plastycznej.
• Czerpać radość z tworzenia.

Zależy nam, aby naturalny odruch dziecka do ekspresji twórczej służył pogłębianiu i wzbogacaniu wartości estetycznych i umysłowych i rozwijał się zgodnie z rytmem jego rozwoju.

Dlatego też na zajęciach kółka plastycznego kierujemy się następującymi zasadami:
1) Zajęcia odbywają się w atmosferze życzliwości, zachęty i spokoju.
2) Każde dziecko pracuje swobodnie, bez żadnego przymusu i ingerencji nauczyciela.
3) Nauczyciel inspiruje twórczość dziecka różnymi środkami (materiał i narzędzia, opowiadania, baśnie itd.).
4) Dziecko ma możliwość zakończenia swojej pracy (bez nagłego jej przerywania) lub odłożenia jej na później.

W ramach Kółka plastycznego, dzieci uzdolnione plastycznie z powodzeniem biorą udział w konkursach plastycznych:
1) międzyprzedszkolnych, organizowanych przez zielonogórskie przedszkola,
2) miejskich i wojewódzkich, organizowanych przez:
• Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. K. Norwida w Zielonej Górze;
• Zielonogórski Ośrodek Kultury;
3) ogólnopolskich, organizowanych przez:
• Zarząd Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze,
• Przedszkola krajowe we współpracy z czasopismem „Bliżej przedszkola”,
4) międzynarodowych, organizowanych przez:
• Szkołę Podstawową Nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Zielonej Górze,
• Centre Pour L`Unesko Louis Francis.