MP37 "Pozytywka"
Dyplomy
Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły
Tytuł nadany Miejskiemu Przedszkolu Nr 37 w 2012 roku przez Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Lubuskiego Kuratora Oświaty za udział w I edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”, etap wojewódzki.

Konkurs skierowany był do rad rodziców w szkołach i przedszkolach oraz do dzieci.
Jego celem – promowanie i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.

Do udziału w konkursie zgłoszona została Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 37, która do konkursowej kategorii tematycznej „Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły – jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, aby przejście z przedszkola do szkoły było łagodne i przyjazne” opracowała projekt edukacyjny zatytułowany „Z uczniami się bawimy – wnet szkołę polubimy”.

Celem tego projektu było ułatwienie dzieciom sześcioletnim przejścia do nowego środowiska edukacyjnego oraz zaangażowanie rodziców w proces przygotowywania dzieci do podjęcia nauki w szkole we współdziałaniu z nauczycielami przedszkola i szkoły.
Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła myśl przewodnia:
„Dzieci przemawiają do dzieci językiem ich odczuć”

Projekt składał się z czterech części, którym nadano tytuły:
I. „Jak dbamy o zdrowie - niech każdy się dowie”
II. „Od przedszkolaka do uczniaka”
III. „Starszy kolega jak starszy brat”
IV. „Już nieco potrafimy – więc się szkoły nie boimy”

Praca konkursowa Rady Rodziców zyskała akceptację Komisji Konkursowej, czego efektem było uzyskanie przez przedszkole tytułu „Przedszkole dobrze przygotowujące dzieci do szkoły”.
Animator roku 2007
Zielonogórski Ośrodek Kultury przyznał nagrody i wyróżnienia podczas Dnia Animatora i Dobrodzieja Kultury

Zespołową nagrodę Animatora roku 2007 otrzymują nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 37 - Monika Duda, Elżbieta Dobija, Urszula Karska, Agnieszka Draczyńska-Mania za animowanie twórczych postaw dzieci. Kapituła wyróżniła Dyplomem Honorowym Animatora Roku Miejskie Przedszkole nr 37.
Optymistyczne przedszkole
„OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE”
czyli słów kilka o pakiecie edukacyjnym
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot

„Małe dzieci są tak bezbronne. Chcielibyśmy, my dorośli odpowiedzialni za ich wychowanie zapewnić im bezpieczne życie, ochronić przed zmartwieniami, nieszczęściami i porażkami. Nie możemy umieścić ich pod szklanym kloszem i schować przed wszystkim, co przyniesie los. Lecz możemy nauczyć dzieci, jak sobie radzić z kłopotami, jak po każdym niepowodzeniu podnosić się i iść dalej. Jak optymistycznie uwierzyć w swoje możliwości.

Wierzymy, że nasze dzieci mogą stać się wspaniałymi ludźmi, niezależnymi, prawymi, szlachetnymi. Że będą zdolne do współpracy, uprzejme, szczodre i współczujące. Że ich życie będzie bogate wewnętrznie. Wierzymy, że będą potrafiły dbać o swoje prawa, bronić własnych przekonań i otwarcie słuchać głosów innych ludzi. Że będą OPTYMISTAMI.

Nie ma prostej recepty, jak taki cel osiągnąć. Lecz lata doświadczeń i bogata wiedza, którą zgromadziłyśmy, pozwala nam dzielić się z tymi wszystkimi, którzy, podobnie jak my dwie, wierzą, że optymizmu można się nauczyć. Więcej, że trzeba wyrobić go w sobie, a potem przenieść na innych. Optymistyczne dzieci? Tak, to jest możliwe. Ich los jest w Twoich rękach. Nie zawiedź!” - fragment wstępu autorek pakietu

Pakiet edukacyjny „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot jest materiałem opartym na psychologicznych, pedagogicznych i filozoficznych podstawach pracy z dzieckiem przedszkolnym.
Z uwagi na to, iż przedszkole współczesne jest instytucją trójpodmiotową, którą tworzą dzieci, ich rodzice oraz personel przedszkola (zarówno ten pedagogiczny, jak i administracyjno – obsługowy), spektrum odbiorców jest zdecydowanie szersze.

Pakiet w swoich założeniach uwzględnia najnowsze standardy unijne i jest podejściem innowacyjnym. W wyniku jego realizacji tworzymy każdemu dziecku optymalne warunki rozwojowe i przyjazne środowisko wspomagające rozwój dziecka i wspierające je w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości.

Autorki pakietu wyposażają współczesnego nauczyciela przedszkola w bogatą ofertę propozycji edukacyjnych eliminujących to, co może zagrażać harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi dziecka – eliminujących przede wszystkim bierność, bezradność i rezygnację.

Przygotowane dla nauczyciela siedem tęczowych teczek stanowi niesamowitą inspirację do projektowania twórczych działań. Autorki dają „narzędzia” do wspierania dziecka przedszkolnego w drodze do sukcesu.
To „Pudełko szczęścia” wskazuje klucze do do poszczególnych komnat w „pałacu” osobowości dziecka.

TECZKA CZERWONA – Autorki dają realizatorowi pakietu szereg ciekawych propozycji do twórczej pracy z dzieckiem przedszkolnym, proponują traktować wychowanie jako „spotkanie” dwóch podmiotów.

TECZKA POMARAŃCZOWA – kopalnia informacji traktujących o inteligencjach wielorakich wyznaczających sukcesy dziecka i jakość jego przyszłego życia.

TECZKA ŻÓŁTA – Autorki zapraszają do wyruszenia w drogę, którą uwieńczy powodzenie dziecka wynikające z potencjału , który posiada.

TECZKA ZIELONA – Autorki proponują rzetelnie przygotowane arkusze oceny umiejętności dzieci, ważne dla diagnozy ich gotowości szkolnej.

TECZKA NIEBIESKA – tworzy szeroką gamę alternatyw, możliwych do wykorzystania w pracy z optymistycznym rodzicem, jednym z najważniejszych podmiotów w pracy przedszkola.

TECZKA GRANATOWA – Autorki projektu adresują ją do personelu przedszkola (pedagogicznego i obsługowego). Zawiera bogate propozycje szkoleniowe istotne z punktu widzenia doskonalenia kadr.

TECZKA FIOLETOWA – poświęcona prowadzeniu właściwej promocji przedszkola, czyli nawiązywaniu konstruktywnych stosunków, informowaniu o realizowanych zadaniach oraz poważnemu traktowaniu klientów.

(Z recenzji dr Marianny Styczyńskiej z Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu)

Aby codzienna rzeczywistość w Miejskim Przedszkolu Nr 37 „POZYTYWKA”
w Zielonej Górze była dla każdego dziecka przyjazna, przyjemna i piękna pragniemy obdarowywać je miłością i i optymizmem, uczyć je przekraczania granic, przełamywania barier i wychodzenia ze schematów. Chcemy wyposażać je w optymistyczną radość tworzenia.
Dlatego zdecydowaliśmy się realizować w naszym przedszkolu pakiet edukacyjny „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.
Wieloletnie wysiłki całej kadry pracowników przedszkola we współpracy z rodzicami zaowocowały uzyskaniem 27 czerwca 2011 roku certyfikatu jakości „Optymistyczne Przedszkole”, który odebrały w Warszawie liderki wdrażania programu, nasze koleżanki mgr Monika Duda i mgr Monika Deręgowska.
Od tej pory należymy do elitarnej ogólnopolskiej grupy Optymistycznych Przedszkoli i nadal twórczo w niej pracujemy wg opisanych założeń programu.
Droga do sukcesu
Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole bierze czynny udział w projekcie "Droga do sukcesu. Wysoka jakość systemu oświaty", który ma za zadanie podnieść jakość naszej oferty i efektywność pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Partnerskie przedszkole
CO TO ZA TYTUŁ?
Wyciąg z aktu powołania kapituły tytułu „Partnerskie Przedszkole”:

USTANAWIA SIĘ TYTUŁ: « PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE »

O uzyskanie tytułu ubiegać się mogą przedszkola, które stworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:
• rodzicami i opiekunami swoich wychowanków;
• wszystkimi zatrudnionymi, zarówno nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola;
• szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola;
• samorządem terytorialnym;
• organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci;
• z przedstawicielami środków przekazu.”

Autorkami programu „Partnerskie Przedszkole” są Irena Dzierzgowska i Mirela Nawrot. Oto jak same mówią o programie, wyjaśniając tytuł tego ogólnopolskiego certyfikatu jakości pracy przedszkoli:

„...partnerstwo rozumiemy jako wartość:
• Dla rozwoju dziecka – partnerstwo jest sposobem traktowania rówieśników, uczy dzieci empatii i tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego współdziałania z nimi.
• Dla procesu wychowawczego niezbędne jest partnerskie współdziałanie dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli.
• Dla efektywnego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego w konieczne jest partnerskie działanie wszystkich zatrudnionych.
• Dla sprawnego zarządzania i motywowania ludzi dyrektor musi być liderem w partnerski sposób traktującym swój personel.
• Demokratyczne zarządzanie oświatą wymaga partnerskich stosunków ze środowiskiem lokalnym.

PO CO USTANAWIAMY CERTYFIKAT:
• Po to, aby przedszkola mogły podnosić swoją jakość w sposób dostosowany do specyfiki ich działania.
• Po to, aby promować najlepsze przedszkola służące rozwojowi dzieci.
• Po to, aby dać satysfakcję nauczycielom, rodzicom, dyrektorom, dzieciom, tworzyć okazję do wielkiego święta w przedszkolu.
• Po to, aby propagować piękną ideę partnerstwa.

Miejskie Przedszkole nr 37 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiło również do starań o uzyskanie tego ogólnopolskiego certyfikatu jakości.

Aby go zdobyć, musieliśmy osiągnąć i udokumentować wyznaczone standardy w następujących obszarach:

1. zasoby: kadra i baza,
2. komunikacja,
3. rozwój,
4. dziecko.

Pragnęliśmy uzyskać ten zaszczytny tytuł i dołożyć starań, by on naprawdę wiele znaczył. Aby rodzice z pełnym spokojem decydowali się na posłanie dziecka do naszej placówki argumentując:

”PARTNERSKIE – ZNACZY DOBRE!”

Po udokumentowaniu osiągnięcia standardów wyznaczonych przez program „PARTNERSKIE PRZEDSZKOLE” od 5 grudnia 2012 roku Miejskie Przedszkole Nr 37 „POZYTYWKA” w Zielonej Górze szczyci się tym ogólnopolskim certyfikatem jakości przyznanym przez jego kapitułę w Warszawie i nadal konfrontuje swoje działania z poziomem jakości pracy wyznaczonym przez wymogi tego programu.